ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2518
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2527
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2530
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2548
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2527
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2536