ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนชุมชนนางัว
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2546
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2551
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2558
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2558