ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2534
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2544
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2550
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2556
อาคารเรียน
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2534
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2559
ถนน
ถนนลาดยาง
ปีที่สร้าง 2560