ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนางัว
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2531
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2535
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2548
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2560
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553