ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโคกยาว
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2560
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2546
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2525
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2560
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555