ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2532
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2552
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2543
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2558