ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2534
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2559
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2559
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558