ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2544
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2551