ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2557
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2545
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2532
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2555
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2558
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2529
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2531
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2534
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2534