ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2561
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2540
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2540
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2561
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2535
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2536
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2540
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2542
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2548
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555