ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองท่ม
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2533
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2550
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2554
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2556
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2540
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2537
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2560
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2527
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556