ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2530
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2545
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2561
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2558
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2554
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2553
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2554
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2523
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2562
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2520
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2551
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554