ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2558
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2550
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2541
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555