ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2534
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโดมอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2561
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2558
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2542
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2551