ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา)
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2543
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2546
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2559