ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะเคียน
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโดมอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2562
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2515
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2543
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2527
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2535
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2546