ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2560
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2550
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2532
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2539
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2554
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2548
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2553
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2543
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2538
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2540
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2561
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556