ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนโค้งยางวิทยา
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2555
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2557
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2558
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553