ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
สปช.105/29(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2553
อาคารเรียน
อคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2553
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2555
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2521
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2531