ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
อาคารเรียน
พิเศษ 7 ชั้น
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
พิเศษ 7 ชั้น
ปีที่สร้าง 2544
อาคารเรียน
พิเศษ 1 ชั้น
ปีที่สร้าง 2556
อาคารเรียน
พิเศษ 1 ชั้น
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
พิเศษ 6 ชั้น
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
ปีที่สร้าง 2546
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2556
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2555
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2555
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2551
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2558
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2544
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2448
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2540
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2548
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2549
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2539
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2539
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2540
บ้านพักนักเรียน
บ้านพักนักเรียน 8 คน
ปีที่สร้าง 2547