ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ก.
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ข.
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2553
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2550
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2539
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2545
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2551
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2539
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
สปช. 605/45
ปีที่สร้าง 2552
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2539
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2554
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2539
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2541
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2541
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2543
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2547