ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2547
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2549
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2551
อาคารเรียน
ป.พิเศษ
ปีที่สร้าง 2554
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2553
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2545
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 0
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2558
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2553
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 25