ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดกระดังงา
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2511
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2552
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2516
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2521
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2552
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2558
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2528
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2562