ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดกะเปียด
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2498
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
พิเศษ 2 ชั้น
ปีที่สร้าง 2554
อาคารเรียน
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2515
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2561
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2541
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2528
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2528
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2550
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2528
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2552