ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองนนทรี
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2534
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2560
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2558