ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2513
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
สปช. 605/45
ปีที่สร้าง 2550
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2535
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2542
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554