ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์
อาคารเรียน
ป.พิเศษ
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2537
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2549
รั้ว
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558