ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดชลธาราม
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2501
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2534
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2548
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2528
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2542
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2525
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2552
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553