ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านประชาอารี
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2552
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2552
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2534