ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2550
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2558
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2559