ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2531
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2536
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2532