ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558)
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2556
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2541
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2555
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2544
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2542
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2559
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2563
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2536
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2558
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2562
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2536
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2542
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558