ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2555
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2546
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2561
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2562
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2533
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2539