ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบางลึก
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2506
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2553
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2519
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2521
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2554