ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยหาร
อาคารเรียน
318 ล/55-ก
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2545
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2553
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2561
อาคารเรียน
017 ก
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2532
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2534