ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านไสเหรียง
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2537
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2554