ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดชนาราม
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2550
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2521
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2533