ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านต้นจันทน์
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2551
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2549
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2544
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2543
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2538
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550