ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2539
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 300 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2560
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2542
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554