ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์)
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2536
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2557
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2525
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2554
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2541
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2534
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2550
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2536
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2536