ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2554
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2510
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2511
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2537
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 0
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2513
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2540
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2546
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2542
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2540