ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดพรหมโลก
อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2500
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2556
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2554
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2520
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526