ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองเจ
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2557
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2562
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2527
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2535
รั้ว
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556