ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2531
อาคารอเนกประสงค์
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2534
อาคารอเนกประสงค์
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2534
บ้่านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2558
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2525
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2518
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2518
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2551