ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ก.
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ข.
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
แบบเบ็ดเสร็จ ค.
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 300 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2540
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2539
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2539
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2541
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2544
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2558
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2539
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2539
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2540
บ้านพักนักเรียน
กรมอาชีวะ
ปีที่สร้าง 2540