ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ก.
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปีที่สร้าง 2545
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ข.
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
แบบเบ็ดเสร็จ ค.
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 300 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2545
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2537
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2537
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2538