ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนเขาพังไกร
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ก.
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ข.
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
แบบเบ็ดเสร็จ ค.
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
424ล.,424ล.(พิเศษ),424ค.,หรือ424อื่นๆ
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2544
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2537
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2538
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2536
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2537
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2536
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักนักเรียน
หอนอนจุ 35 คน (ขยายโอกาส ม.ต้น)
ปีที่สร้าง 2538