ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวังหินวิทยาคม
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2544
อาคารเรียน
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2547
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2544
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2544
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2541
ถนน
ถนนลาดยาง
ปีที่สร้าง 2544