ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
อาคารเรียน
พิเศษ 3 ชั้น
ปีที่สร้าง 2539
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2539
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2540
บ้านพักครู
บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย
ปีที่สร้าง 2540
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2540
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2540
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2540
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2539
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2540
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2540
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2551
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2557
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2557
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2542
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2552
บ้านพักนักเรียน
หอนอนนักเรียน 4 ชั้น (240 คน)
ปีที่สร้าง 2539
บ้านพักนักเรียน
หอนอนนักเรียน 4 ชั้น (240 คน)
ปีที่สร้าง 2539