ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2513
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2534
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2512
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2515
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2549
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2555
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2531
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2560
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2556
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2536
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2538
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555